Reklamační řád

  1. Reklamační řád

   Firmy  Mgr. Petra Rubášová, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku , se sídlem Újezdská 636, 37312 Borovany, IČ 45044236, dále jen „prodávající“

   • Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Zákazníkem  se rozumí Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující“) Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  2. Odpovědnost Prodávajícího
   1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
    • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
    • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 3. Práva z vad Zboží

  Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží.Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství. 

  4 .Vyřízení reklamace

  1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace  vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace .Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ.
  2. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail).
  3. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace.
  4. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného  Zboží.
  1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
  2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

  Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2016.

Komentáře jsou uzavřeny.

 • Med není jed- všechny barvy medu

  objevte se mnou všechny chutě a barvy medu a medoviny . Podobně jako moje včely se snažím sbírat potřebné přísady (ovoce, plody, byliny) jen v okruhu 5 km, tak říkajíc kolem komína, nebo kolem včelnice, chcete-li. A je toho dost!
 • Poslední aktualizace webu

  19.02.2018